Podmínky ochrany osobních údajů

Článek I.                   
Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BonaNatura s.r.o.; IČ: 26775671 se sídlem Americká 259, 252 29 Dobřichovice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Americká 259, 252 29, Dobřichovice

Email: info@bonanatura.cz

Telefon: +420 602 277 845

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Článek II.                 
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky provedené prostřednictvím webového rozhraní www.bioboutique.cz.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
Článek III.               
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa doručení, telefon, e-mail, přihlašovací jména a hesla (nemáme přístup ke skutečnému heslu).  Dále údaje vzniklé na základě uskutečněných smluv – nakoupené produkty, vaše objednávky, informace a podklady, které nám v této souvislosti poskytnete.
 • Poskytnutí osobních údajů v daném rozsahu je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Článek IV.               
Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Článek V.                 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • provozovateli zajišťujícímu technické řešení a podporu e-shopu www.bioboutique.cz společnosti BonaNatura s.r.o.
 • poskytovateli, u kterého má BonaNatura s.r.o. elektronickou poštu,
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • zajišťující marketingové služby a sociální média
 • zajišťující průzkum zákaznické spokojenosti
 • zajišťující zpracování účetnictví a daňové poradenství
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 
Článek VI.               
Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 
Článek VII.           
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
Článek VIII.           
Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.